Általános Szerződési Feltételek | Villám Tolmácsiroda

A szolgáltató / üzemeltető adatai
Szolgáltató neve: Easy Media Kft.
Szolgáltató márkaneve: Villám Tolmácsiroda
Székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5.
Adószám: 14097063-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-888737
Statisztikai számjel: 14097063-6391-113-01
Képviselő neve: Gál-Berey Tünde
Elérhetőségi adatok: ld. Kapcsolat

1. A szolgáltatás tárgya

Az Easy Media Kft. mint szolgáltató (a továbbiakban: Tolmácsiroda) a Megrendelő megbízásából vállalja a jelen pontban felsorolt tolmácsolási szolgáltatások (továbbiakban Tolmácsolás) elvégzését, jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szerint. A Tolmácsiroda által vállalt tolmácsolási szolgáltatások:

Követő tolmácsolás (konszekutív tolmácsolás)

Kisebb létszámú megbeszélések tolmácsolására alkalmas. A beszélő néhány mondatonként szünetet tart, amikor a tolmács (fejből vagy jegyzetelve) pontosan összefoglalja az elhangzottakat.

Fülbesúgós tolmácsolás (chuchotage tolmácsolás)

Ha csak 1-5 fő számára szükséges a tolmácsolás egy rendezvényen, akkor a tolmács odaül az őt hallgatók mellé és halkan, de folyamatosan közvetíti az elhangzottakat. Nem szükséges hozzá tolmács berendezés.

Kísérőtolmácsolás

Megrendelő saját ügyei intézéséhez vagy például egy üzem megtekintéséhez igényli a tolmácsot, aki különféle szituációkban, mindig az adott helyzethez igazodva tolmácsol.

Összekötő tolmácsolás

Üzleti tárgyalásokon, szerződéskötéskor, ügyletek és ügyintézések lebonyolításkor maximum 4-5 fő között közvetít a tolmács, az egyik érdekelt megbízásából. Helyszíne leggyakrabban semleges terület, adminisztratív ügyeknél az ügyintézés helye.

2. A szerződés létrejötte

A Tolmácsiroda és Megrendelő között a Tolmácsolásra vonatkozó szerződés létrejöhet faxon, személyesen, e-mailben, postai úton és az ezt követő, a Tolmácsiroda részéről történő írásos visszaigazolás útján. A megrendelésnek ki kell térnie a tolmácsolás konkrét témakörére/szakterületére (műszaki, jogi, üzleti, orvosi, általános), a tolmácsolás nyelvére, időtartamára, helyszínére és a tolmácsolás típusára. Hiányos megrendelés esetén a Tolmácsiroda felhívja a Megrendelő figyelmét a hiányok pótlására, a megrendelés újraküldésére. A megrendelés hiányos, amennyiben valamelyik kért adat nem került feltüntetésre, vagy - magánszemély megrendelő kivételével - hiányzik a cégszerű aláírás. A megrendelőlap kitöltése és megküldése Megrendelő részéről a Tolmácsiroda ajánlatának elfogadását jelenti. A visszaigazolásban rögzíteni kell a szolgáltatás típusát, az igényelt időtartamot, a munka díját és a fizetési feltételeket, és a szerződés ezzel a tartalommal jön létre. A Tolmácsiroda visszaigazolása hiányában a szerződés nem jön létre. Tolmácsiroda fenntartja a jogot megrendelések visszautasítására, illetve a megrendeléstől eltérő fizetési határidő egyoldalú megállapítására, ha a Megrendelőnek korábbi megrendelése kapcsán lejárt tartozása van.

Tolmácsiroda a Megrendelő kérésére küldött ajánlatában szereplő tolmácsokkal a Megrendelői közvetlen kapcsolatfelvétel semmilyen módja a Tolmácsiroda írásos hozzájárulása nélkül nem engedélyezett, a Tolmácsiroda megkerülésének minősül és kártérítési igényt keletkeztet.

3. Általános vállalási díjak, szolgáltatás lemondása

A vállalási díjat a Tolmácsiroda minden esetben előzetesen egyezteti a Megrendelővel, és azt az árajánlatban feltünteti. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az ajánlatkérés során megállapított, az árajánlat tárgyát képező és a megrendelőlapon megrendelt tolmácsolási időtartamot túllépi, a kiszámlázásra kerülő véglegesvállalási díj magasabb lehet az árajánlatban feltüntetett és a megrendelés során előre kifizetett díjnál.A megrendelésben szereplő, pontos időponttal meghatározott kezdéstől számított tolmácsolási időtartam leteltét követő minden megkezdett óra 15 perc után egész óraként kerül elszámolásra. Amennyiben Megrendelő a tolmácsolás megkezdését megelőző 24órán belül áll el a megrendeléstől, Tolmácsiroda amegrendelésben megállapított vállalási díj 25%-át jogosult kiszámlázni a Megrendelőnek. A tolmácsolás megkezdése előtti 1 órától kezdődő időszakban történő lemondás esetén Tolmácsiroda a teljes vállalási díj első napjára eső részletére, plusz a teljes vállalási díj 25%-ára válik jogosulttá. A vállalási díjak csak a megrendelés során meghatározott időtartamra és időpontra vonatkoznak, minden ettől való eltéréssel kapcsolat díjváltozás egyedi megállapodás keretében kerül meghatározásra.

4. A tolmácsolás előkészítése: segédanyagok

A felek közös érdeke, hogy a tolmácsolás a Megrendelő érdekében és a lehető legmagasabb minőségbenvalósuljon meg. Amennyiben a Megrendelő rendelkezik a tolmács munkáját segítő referenciaanyaggal, azt a megrendeléssel együtt, de legkésőbb a tolmácsolási munka megkezdése előtt 24 órával el kell juttatnia a Tolmácsiroda részére.Tolmácsiroda minden rendelkezésére álló segédanyagot, referenciaanyagot, az adott tolmácsolási feladathoz szükséges dokumentumot a Tolmács részére átad. Tolmács a kapott segédanyagokból felkészül és a tolmácsolás során ezeket alkalmazva végzi tolmácsolási feladatát.

Amennyiben Megrendelő nem biztosít a felkészülés során segédanyagokat, a TolmácsirodaMegrendelő külön kérésére és külön díjazás ellenében vállalja ennek összeállítását, amelyet a tolmácsolás megkezdése előtt legalább 24 órával a Megbízó részére jóváhagyásra megküld.

A Tolmács felkészülését segítő anyagok hiányában Tolmácsiroda és Tolmács mindent megtesz annak érdekében, hogy a tolmácsolás a lehető legpontosabban történjen, de a tolmácsolás során esetlegesen felmerülő terminológiai vagy lokalizációval kapcsolatos hibával kapcsolatban Tolmácsiroda reklamációt nem fogad el.

5. Teljesítés

Tolmács a Megrendelő által a megrendelésben megadott helyen és időben megjelenik, a tolmácsolás időtartama alatt a tolmácsolásra vonatkozó szakmai és etikai szabályoknak megfelelően jár el, valamint a Megrendelő által előre jelzett elvárásoknak megfelel.

6. Fizetési feltételek

A fizetés módja készpénzes fizetés, bankkártyás fizetés, a PayPal rendszerén keresztüli fizetés, vagy banki átutalás lehet. A Tolmácsiroda a számlát a fordítási díj kiegyenlítését követően állítja ki. Megrendelő a fizetést a megrendelés visszaigazolásakor kapott díjbekérő alapján, egy összegben teljesíti, kivéve azt az esetet, ha a Felek a fizetéssel kapcsolatban egyéb megállapodást kötöttek. Tolmácsiroda a megrendelést a fordítási díj kiegyenlítésével (vagy az arról szóló igazolás kézhez vételével) tekinti véglegesnek, a Tolmácsot ezután foglalja le a megrendelésben megadott időpontra és időtartamra. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Tolmácsiroda jogosult a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamat felszámítására, amely késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes. A Tolmácsiroda a tolmácsolási díjról elektronikus számlát bocsát ki és azt a Megrendelő részére e-mailben elküldi, és amellyel a Tolmácsiroda a számlaadási kötelezettségét teljesíti.

7. Felelősség. Hibás teljesítés

Megrendelő saját szervezetén belül köteles meghatározni és felügyelni, hogy nevében ki ad(hat) megrendelést. A Tolmácsiroda a megrendelések során a Megrendelő nevében eljáró személy képviseleti, eljárási jogosultságát nem vizsgálja. Megrendelő a leadott megrendelés visszaigazolását, majd ennek alapján a Tolmácsiroda által elvégzett feladat akár részleges elvégzését követően nem hivatkozhat a megrendelőlapot aláíró személy hatáskörének hiányára vagy annak túllépésére.

Hibás teljesítésre Megrendelő csak a nyilvánvaló tolmácsolási hibák esetén hivatkozhat. A Tolmácsiroda vállalja, hogy az esetleges hibás teljesítésével kapcsolatos minőségi kifogások intézésére vonatkozó, illetve kártérítési, kijavítási, árleszállítási kötelezettségére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvényt tekinti irányadónak az alábbi kiegészítő feltételekkel. Megrendelő hibás teljesítésre az általa készített hangfelvétellel hivatkozhat abban az esetben, ha a tolmács felkészülését segítő minden szükséges dokumentumot, referenciaanyagot és segédletet átadott a megrendeléskor, de legkésőbb a tolmácsolási munka kezdete előtt 24 órával. A Tolmácsiroda reklamációt a tolmácsolást követő 48 órában fogad el, ezen túl a teljesítés hibája alapján szavatossági igény nem támasztható. Szavatossági igény bejelentésekor pontosan meg kell jelölni a kifogásolás okát.

A Tolmácsiroda kifejezetten nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a hiba a megrendelőlapon feltüntetett témakör hibás ismertetéséből, nem a megfelelő tolmácsolási típus megadásából, harmadik fél vagy a megbízó által biztosított technikai háttér meghibásodásából ered.

A Tolmács, késés esetén köteles arról mind a megbízót, mind a Fordítóirodát időben értesíteni. A késés okától függően, a Megrendelőt időarányos kártérítés illeti meg, amennyiben a Tolmács bizonyíthatóan nem önhibáján kívüli okokból nem jelenik meg a megadott időpontban. A Megrendelő hibájából adódó késés, illetve az ebből következő időkeret túllépés esetén Megrendelő a Fordítóirodával egyeztet a lehetőségekről. A Megrendelő meg nem jelenése esetén a teljes tolmácsolási díj kiszámlázásra kerül.

8. A szerződés megszűnése

A Megrendelő és a Tolmácsiroda között létrejött szerződés határozott időre jön létre, a vállalt szolgáltatás és ellenszolgáltatás teljesítéséig. A Megrendelő a szerződéstől a Tolmácsiroda igazolt költségének és kárának megtérítése mellett bármikor elállhat, a fordítás elfogadása (a 7. pont szerinti reklamáció elmaradása) után azonban Fordítóirodát a teljes vállalási díj megilleti. A felmondás és elállás kizárólag írásban történhet, telefon útján ezt a Felek kizárják. A munka megkezdését követően Tolmácsiroda a visszaigazolás szerinti vállalási díj 25%-át az előkészületek költségének fedezésére, munkaerő lekötésére, stb. való tekintettel jogosult követelni, illetve visszatartani. Ez a jog egyedül akkor nem illeti meg Fordítóirodát, ha a munkát a saját érdekkörében felmerült okból csak számottevő késedelemmel tudja elvégezni, és erről tájékoztatást a lehető legrövidebb időn belül Megrendelőnek nem adott, vagy a Megrendelő nem járult hozzá az időpont módosításához. A Tolmácsiroda akkor mondhatja fel a szerződést, ha a díjat teljes egészében a Megrendelőnek visszafizeti, vagy ha a Megrendelő a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a szerződést egyéb módon súlyosan megszegi. A szerződés bármely fél általi megszüntetése a felek elszámolási kötelezettségét vonja maga után a szerződés megszűnésétől függetlenül.

9. Egyéb rendelkezések

Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen keretszerződés tárgyának teljesítése és az eseti megbízási szerződések teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködnek, és haladéktalanul tájékoztatják egymást minden olyan felmerülő problémáról, mely a teljesítést akadályozza, korlátozza vagy késlelteti. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés hatálya alatt írásbeli tájékoztatásnak illetve közlésnek ismerik el az e-mail küldést/váltást is. Szerződő felek külön rögzítik, hogy konkrét esetben a megrendelés és visszaigazolás írásbeli módjának elsősorban az e-mailváltást tekintik.

Megrendelőés Tolmácsiroda kijelentik, hogy a jelen keretszerződés és az eseti megbízási szerződések teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot, valamint minden olyan adatot, információt, tényt mely harmadik, illetéktelen személy tudomására jutása felek vagy harmadik személy érdekeit sérti vagy veszélyezteti, megőriznek és tartózkodnak minden olyan magatartástól, mely a másik, vagy harmadik fél hírnevét rontja vagy ronthatja, illetve mely gazdasági érdek sérelmet okozhat.

Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Tolmácsot közvetlenül nem keresi meg, a Tolmácsirodát e szolgáltatás terén nem kerüli meg, a Tolmácstól ajánlatot nem kér és számára ajánlatot nem ad, és tartózkodik minden olyan magatartástól, amely Tolmácsés Megrendelő közötti közvetlen tolmácsolási és/vagy fordítói üzleti kapcsolatépítésre utal. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő ilyen magatartását gazdasági érdeksérelem okozásnak tekintik, mely a Tolmácsiroda vagyoni és nem vagyoni kártérítési igényét vonja maga után. A Megrendelő elfogadja, hogy a Tolmácstól csak az előre megadott témakörben és nyelven, az előre meghatározott keretek között és helyszínen történő tolmácsolási feladat elvégzését várhatja el.

Budapest, 2013.01.02